Všeobecné obchodní podmínky + GDPR

 Všeobecné obchodní podmínky

I.

Všeobecná ustanovení

1.1. Provozovatelem webových stránek www.kartonovedomecky.cz  je Petra Novotná, IČ: 67422730, se sídlem Nová 127, 29301 Mladá Boleslav, Živnostenský list č.j.ObŽÚ / U 9357 KRA ze dne 27.9.2010, tel: 721772642, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (dále jen prodávající).

1.2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím  objednávkového formuláře na www.kartonové domecky.cz (dále jen kupující).

1.3. Kupující odesláním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

1.4. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 5.listopadu 2013.

II.

Předmět smlouvy

2.1. Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

2.2. Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách  www.kartonovedomecky.cz

2.3. Bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je povinen prodávající tuto skutečnost kupujícímu oznámit a tímto se považuje objednávka za zaniklou, pokud se nedohodnou prodávající s kupujícím jinak.

2.4. Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.

2.5. Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží.

2.6. Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách www.kartonovedomecky.cz je jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, kapacita a ostatní zde uvedené údaje. Z důvodu úpravy výrobního materiálu si výrobce nechává právo na změnu těchto údajů. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví.

 

III.

Objednávka zboží

3.1. Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy.

3.2. Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailové  i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží a způsob úhrady.

3.3. Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží prostřednictvím webových stránek internetového obchodu www.kartonovedomecky.cz 

3.4. Kupující je oprávněn stornovat jím učiněnou objednávku nejpozději následující den po jejím odeslání prodávajícímu, a to emailem na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nebo na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.5. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.

3.6. Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce  případně  telefonicky na telefonní číslo kupujícího uvedené v objednávce.

3.7. Potvrzení objednávky prodávajícím obsahuje tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa.

3.8. Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů od jejího obdržení. Objednávka se považuje za potvrzenou okamžikem doručení potvrzení objednávky kupujícímu. Nebude-li objednávka potvrzena prodávajícím v uvedené lhůtě, vzniká kupujícímu právo vzít svou objednávku zpět. Ustanovení předchozí věty neplatí v případě, že k doručení potvrzení objednávky kupujícímu nedošlo bez zavinění prodávajícího.

3.9. Dojde-li ke stornu objednávky kupujícím  nebo dojde-li k zániku objednávky z jiného důvodu v době, kdy už kupující zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k tomu potřebné úkony, zavazuje se prodávající odeslat příslušnou částku zpět na účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody smluvních stran) kupujícímu do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne, kdy došlo k zániku objednávky. Pro zachování této lhůty pro vrácení již poskytnutých finančních prostředků postačí, učiní-li prodávající v této lhůtě potřebné úkony (např. učiní příkaz k úhradě či vyzve kupujícího k jejich vyzvednutí) směřující k jejich vrácení.

 

IV.

Místo plnění

4.1. Místem plnění závazku prodávajícího je prodejna , kde prodávající předá zboží přepravní společnosti k dopravě kupujícímu, či kde dojde k osobnímu odběru objednaného zboží kupujícím.

4.2. Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání a převzetí při osobním odběru nebo jeho předáním prvnímu dopravci.

 

V.

Cena a platba

5.1. Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách www.kartonovedomecky.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě, není-li u konkrétního zboží výslovně uvedeno bez DPH.

5.2. K ceně zboží bude prodávajícím připočítána částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit za podmínek článku VIII. těchto obchodních podmínek.

5.3. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny takto:

a) Dobírkou (hotově řidiči dopravce při předání zboží )

b) Převodem na účet č. 43-6181560257/0100, Komerční banka a.s.

5.4. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši na účet prodávajícího, uhrazením v plné výši hotově v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny.

5.5. Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

5.6. Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových www.kartonovedomecky.cz označeny jako akční, pak jsou tyto platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky.

VI.

Dodací lhůta

6.1. V případě, že zboží má prodávající skladem , zavazuje se je vyexpedovat, předat dopravci, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy. Dodací lhůty se pak řídí přepravními podmínkami dopravce.

6.2. Zvolí-li kupující jako způsob doručení dodávaného zboží osobní odběr, pak má-li prodávající toto zboží na skladě, zavazuje se je připravit k odběru bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů po uzavření smlouvy. Kupujícímu je v případě potvrzení dostupnosti zboží zaslána zpráva e-mailem o možnosti vyzvednutí zboží. Připravené zboží je v provozovně prodávajícího rezervováno pro kupujícího 7 kalendářních dnů. Poté je objednávka stornována pro nevyzvednutí kupujícím (pokud není s kupujícím individuelně dohodnuto jinak).

VII.

Dopravní podmínky a cena za dopravu

7.1. Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z těchto způsobů jeho doručení v rámci České republiky:

Přepravní služba TOPTRANS - PŘI VÍCE NEŽ 2KS  dobírkový balík: Cena bude vypočtena dle objednaného množství a kupující bude o její výši informován předem. 

Česká pošta - dobírkový balík: 160Kč, balík do ruky bez dobírky 140,-

Osobní odběr na prodejně, po uhrazení ceny na účet: zdarma

V případě volby osobního odběru Vás budeme informovat  e-mailem, jakmile pro Vás bude zboží připraveno.

Při odběru zboží v hodnotě vyšší než 2 500,-  doprava po České republice ZDARMA

7.2. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci samotnému i prodávajícímu.

 

VIII.

Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží

8.1. Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí při osobním odběru nebo okamžikem jeho předání prvnímu dopravci.

8.2. Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.

 

IX.

Odstoupení od kupní smlouvy

9.1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím objednávkového formuláře na www.katonovedomecky.cz  i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno.

9.2. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku všeobecných  obchodních podmínek, je kupující povinen vrátit na vlastní náklady již dodané zboží zpět prodávajícímu, a to kompletní (včetně veškerého příslušenství, dodacího listu, návodu a jiné dokumentace) v původním neporušeném obalu jako obchodní balík nebo osobně na adresu provozovny,kde zboží zakoupil. Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené a bez zjevných známek užívání. Spolu se zbožím je kupující povinen vrátit kupujícímu i originál dokladu o jeho koupi. Kupující je povinen zabalit či jinak opatřit zboží pro zpětnou přepravu takovým vhodným způsobem, aby nedošlo k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení. Nebezpečí škody na zboží, ohledně kterého kupující odstoupí od smlouvy, nese kupující až do okamžiku jeho doručení prodávajícímu. Prodávající není oprávněn převzít zboží zaslané na dobírku.

9.3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nebo na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  V odstoupení od smlouvy musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz, vč. čísla účtu nebo přesné adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu.

9.4. V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou(zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu).

9.5. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal, nejpozději však do 2 (dvou) dnů od jeho faktického převzetí.

9.6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v souladu s předchozími odstavci tohoto článku obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit mu již zaplacenou částku za toto zboží (vyjma dopravného) bez zbytečného odkladu po doručení zboží a jeho kontrole, nejpozději však do 7 (sedmi) pracovních dnů po doručení zboží prodávajícímu. Tato finanční částka bude vrácena kupujícímu bankovním převodem nebo poštovní poukázkou (dle vyjádření v odstoupení od smlouvy). Bude-li vracené zboží doručeno prodávajícímu osobně kupujícím nebo jeho zástupcem, je prodávající povinen vrátit kupujícímu příslušnou částku v hotovosti oproti zpětnému převzetí zboží.

9.7 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme do 7 (sedmi) dnů od oznámeného termínu zpřístupnění k předání nebo do 7 (sedmi) dnů od jeho případného uložení na pobočce dopravce nebo v případě, že kupující jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne zboží převzít.

9.8. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy dle předchozího odstavce, má vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu).

9.9. Projeví-li kupující vůli o znovudoručení zásilky prodávajícím , kterou si nevyzvedl při prvním pokusu o doručení, je celková částka zásilky navýšena o dopravné.

 

X.

Odpovědnost za vady, záruční podmínky a vyřízení reklamace

10.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání je kupující povinen reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy je sám zjistí nebo mohl zjistit, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů od převzetí zboží.

10.2. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od prodávajícího kupujícímu. V tom případě nese odpovědnost za poškození zboží dopravce. Při převzetí zásilky je kupující, případně příjemce zásilky povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn ve svém vlastním zájmu zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud kupující či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu písemně nebo elektronickou poštou na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  nebo petra @petranovotna.cz  prodávajícímu a především dopravci, nejpozději však do 2 (dvou) kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě. Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí kupující se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve kterém mu byla zásilka doručena.

10.3. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím webových stránek www.kartonovedomecky.cz a to v délce trvání 24 (dvaceti čtyř) měsíců od faktického převzetí zboží kupujícím. Tato záruční doba může být stanovena i v delším rozsahu, pokud je tak uvedeno u popisu zboží na webových stránkách www.kartonovedomecky.cz a jestliže tak stanoví i dodavatel či výrobce tohoto zboží. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat.

10.4. Reklamaci vad zboží je kupující povinen učinit písemně na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nebo na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  V písemné reklamaci vad je kupující povinen vady označit nebo popsat jakým způsobem se projevují a navrhnou způsob vyřízení reklamace.

10.5. Kupující doručí prodávajícímu reklamované zboží osobně nebo obchodním balíkem na adresu sídla provozovatele. Zboží je nutné vrátit spolu s dokladem o koupi , s veškerým příslušenstvím a příslušnou dokumentací, návodem k obsluze a případně i se záručním listem. Prodávající není povinen převzít zboží, které by mu bylo zasláno na dobírku. Reklamované zboží je kupující povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení.

10.6. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace (e-mailem). Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat na adrese info@kartonovedomecky. cz

10.7. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.

10.8. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu prokazatelných účelně vynaložených nákladů na doručení reklamovaného zboží prodávajícímu.

10.9. Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě kupujícího - podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.

 

XI.

Ochrana osobních údajů

11.1. Prodávající tímto prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího  kupujícího bude postupovat v souladu pravidel vycházejí z evropské legislativy, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. P., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

11.2. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

10.3. Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.

 

XII.

Práva třetích osob, odpovědnost

12.1. Prodávající neodpovídá kupujícímu ani třetí osobě za jakékoli škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti či další škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených na webových stránkách www.kartonovedoemcky.cz  Informace o zboží uvedené na webových stránkách www.kartonovedomecky.cz  nelze považovat za prohlášení o vhodnosti tohoto zboží pro některý konkrétní účel. 

 

GDPR - PRIVACY POLICY

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 

Kdo jsme:  www.kartonovedomecky. cz

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč: 

Nepoužíváme Cookies. Pokud se vyskytnout Cookies je to v souvislosti zálohy webu nebo v souvislosti některých pluginů.

Vložený obsah z dalších webů:

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah - videa, obrázky, články. Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem jakoby návštěvník navštívil jiný web.

Analytika:

Nepoužíváme analýzu o návštěvě webu a neshromažďujeme informace o IP adresách.

S kým sdílíme Vaše údaje:

Telefon, e- mail, adresu nesdílíme s nikým. Tyto informace máme pouze pro své účetní potřeby dané zákonem. 

Jaká máte práva:

Můžete požádat o odstranění veškerých údajů, které jsme o vás obdrželi. Tato možnost nezahrnuje údaje  např. IČO, které jsme povinni zachovávat  z administrativních, právních či bezpečnostních důvodů stanovených zákonem.

Kontaktní údaje:

Petra Novotná, Czech Republic, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - 721.772.642

Další informace:

 

Neuchováváme IP adresy.

Nepoužíváme Cookies